Lejongruppens behandlingskoncept

Lejongruppens HVB-hem arbetar alla efter samma behandlingskoncept. Vi vill ge ungdomarna förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv!

För att möjliggöra det arbetar vi på individuell basis med pojkar 13-18 år. Vår målgrupp har ett socialt nedbrytande beteende som ofta innefattar kriminalitet och bruk av droger. Ofta har de neuropsykiatriska diagnoser som är ställda sedan innan eller blir utredda under tiden hos oss.

Vi arbetar efter en modell som är väldigt strukturerad. Något som är viktigt för att få det att fungera är att hitta vad ungdomen själv är motiverad till vilket vi lägger mycket fokus på. Redan vid inskrivning börjar arbetet med vad ungdomens mål är och hur hen kan nå dem.

Behandlingens struktur

Behandlingen genomförs på flera parallella plan samtidigt. Vi jobbar dels med att behandla ungdomens beteenden och riskfaktorer med hjälp av evidensbaserade behandlingsmetoder som A-CRA, Ett Nytt Vägval och rePULSE samtidigt som ungdomen får stöd i att stärka de skyddsfaktorer hen redan har. Företagets anställda psykolog arbetar också med psykisk ohälsa när sådana behov finns.

Verksamheternas behandlingspedagoger är utbildade och erfarna i arbetet med ungdomen och hjälper hen att:

  •  Skapa struktur i vardagen
  •  Stärka positiva umgängen
  • Skapa en aktiv fritid med aktiviteter som väcker den unges intresse
  • Skapa en positiv skolanknytning och pedagogiskt jobba för att stärka skolprestationerna och intresset för skolan
  • Skapa positiva förhållningssätt och lära sig lösa problem på ett konstruktivt sätt
  • Stärka den unges medvetenhet och motivation

Behandlingsprocessen

När en ungdom placeras hos Lejongruppen inleds behandlingsprocessen med en kartläggning med hjälp av evidensbaserade skattningsinstrument där ungdom får möjlighet att lyfta vad hen önskar stöd i och behandlingspersonal får material att utgå ifrån i bedömningen av passande behandlingsinsatser. Kartläggningsmaterialet tillsammans med vårdplanen från socialtjänsten utgör grunden för den genomförandeplan som sedan följs under hela behandlingen. Det är en skräddarsydd individuell behandlingsplan som ungdomens kontaktperson ansvarar för tillsammans med Lejongruppens psykolog som leder behandlingsarbetet.

 

På boendet får ungdomen bland annat stöd i ADL-träning (Aktiviteter i det dagliga livet), en stöttande och tydlig struktur, behandlingssamtal med fokus på de problemområden som lyfts fram i kartläggningsdelen samt stöd i att få till en fungerande skolgång eller praktik. Fysisk träning och en meningsfull fritid är också en viktig del i det dagliga arbetet på boendet. Verksamheten arbetar strukturerat med Lågaffektivt Bemötande och alla våra behandlingspedagoger har utbildning i motiverande samtal (MI). Vi erbjuder flera olika evidensbaserade behandlingsprogram och kan på så sätt möta varje ungdoms individuella behov.

 

A-CRA  
A-CRA eller Adolescent Community Reinforcement Approach är ett manualbaserat behandlingsprogram för ungdomar med missbruksproblematik. A-CRA består av 14 samtalsessioner där också vårdnadshavare involveras. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en drogfri tillvaro.

Läs mer

 

Kriminalitet som livsstil / Ett nytt vägval
Insatserna i Ett nytt vägval baseras på den teori om kriminalitet som beskrivs i boken ”Kriminalitet som livsstil” av Gunnar Bergström. Ett Nytt Vägval är en strukturerad behandling för ungdomar med kriminella tankemönster. Programmet består av 15-30 samtalsessioner och målet är att ungdomens tankemönster identifieras och utmanas för att på så sätt förebygga kriminalitet och minska återfall i brott.

Läs mer

 

rePULSE

rePULSE är en strukturerad behandlingsmetod för ungdomar med impulskontrollsproblematik. RePULSE består av 10 samtalsessioner och ungdomen får lära sig att ta kontroll över sina tankar, känslor och beteenden. rePULSE kan anpassas utifrån ungdomens individuella problematik och har flera olika inriktningar; ilska, missbruk, kriminalitet, oro/nedstämdhet samt sociala färdigheter.

Läs mer


 Hos Lejongruppen har alla behandlingspedagoger som utför behandling enligt en specifik metod adekvat utbildning för det.

 

Psykolog

Vår anställda psykolog som tillsammans med kontaktpersonen leder behandlingsarbetet har även vid behov psykologsamtal med ungdomen. Vi erbjuder psykologisk behandling på boendet för symtom av ångest, oro och nedstämdhet. Psykologen kan även ha samtal med fokus på att förstå sig själv utifrån eventuell diagnos samt motiverande samtal inför neuropsykiatrisk utredning. Vid svårare psykisk ohälsa stödjer vi ungdom att ha kontakt med ungdomspsykiatrin.

Processen fortsätter efter hemflytten

 På Lejongruppen arbetar vi aktivt med utsluss och eftervård. Det är en väldigt viktig del i arbetet då det fungerar som en brygga mellan tillvaron på HVB-hemmet till att flytta hem till vårdnadshavare, till eget boende eller annan boendeform. Att lämna HVB-hemmet där det finns väldigt mycket stöd i form av utbildad personal dygnet runt, behandlingsprogram, psykolog m.m. och flytta hem till ett liv där stödfunktionen utgörs av ens vårdnadshavare kan vara tufft. Speciellt om ungdomen har blivit placerad pga. problem som vårdnadshavaren inte har kunnat hantera.

 

Redan från starten av placeringen planeras det för utsluss och eftervård och ungdom, vårdnadshavare och handläggare informeras om vårt arbetssätt. Precis som med behandlingen under tiden på HVB skräddarsyr vi insatserna i utsluss och eftervård för att på bästa sätt möta ungdomens behov och stötta i hens utmaningar i hemflytten. Det som alltid ingår är ett fortsatt kontaktmannaskap där ungdomens kontaktperson på HVB-hemmet fortsätter att ha samtal med ungdomen, hjälp med att flytta till ny skola och stöd till vårdnadshavare i relationen till sitt barn. Det kan också innefatta fortsatt kontakt med psykolog, handledning för vårdnadshavare av psykolog, urinprov, ADL-träning m.m.

 

Evidens visar att en god eftervård förbättrar ungdomens chanser att lyckas och inte återfalla i destruktiva beteendemönster. Det är en liten investering för ett bättre liv! 

Kontakta oss - Vi hjälper dig!

Placeringsförfrågningar
08-445 55 00 knappval #1

E-post
info@lejongruppen.se

Telefon växel
08-445 55 00

Organisationsnummer
559110–5175

Huvudkontor
Lejongruppen AB
Maria Prästgårdsgata 30A
118 52 Stockholm