"Med en psykolog i verksamheten kan vi jobba med bakomliggande orsaker"

Ett ögonblick, Frida Andersen, leg psykolog på Lejongruppen, sedan i december. Du kommer senast från Kriminalvården där du arbetat med häktade barn och ungdomar. Hur skiljer det sig åt att arbeta med barn och unga på HVB?

- Den största skillnaden är tidsaspekten, de flesta barn och unga i häkte flyttas till SiS-institutioner så fort det är möjligt, och även om en del blir kvar en längre tid måste jag alltid ha i bakhuvudet att varje samtal kan vara det sista, då ungdomen kan bli försatt på fri fot eller förflyttas. På HVB kan jag istället lägga upp en längre behandlingsplan.

En annan aspekt som skiljer sig åt är att jag i mitt arbete på HVB oftast kommer in tidigare i processen, den kriminella identiteten är inte lika fast, och handlingarna har ännu inte blivit så pass grova som hos de ungdomar jag mötte i Kriminalvården, med vissa undantag förstås. Sen finns det många likheter i problematiken, till exempel bristande tillit till vuxna och en känsla av att vuxenvärlden har svikit dem. Så en viktig del i mitt jobb är att bygga relation med den unge och att tillsammans med personalen ge ungdomarna en erfarenhet av att vuxna går att lita på, att vi finns kvar även om de beter sig på ett oönskat sätt.

Hur är det då att vara psykolog i den här verksamheten, möts du av ett motstånd hos ungdomarna mot att prata med en psykolog?

- En viktig del är behandlingsassistenternas arbete med ungdomarna, de är ofta väldigt duktiga på att motivera ungdomarna till att ta tillfället i akt och prata med en psykolog. Många behandlingsassistenter uttrycker att de ser ett sådant behov hos ungdomarna, det kan till exempel komma upp saker i samtal som de tänker att det vore bra om en psykolog kunde prata med ungdomen om. Det kan till exempel handla om erfarenheter av traumatiska händelser.

Sen tror jag att ungdomarna uppskattar att få ha samtal med någon som har ytterligare en nivå av sekretess, det gör att de kan öppna upp och visa sig sårbara då det vet att det som sägs inom de fyra väggarna stannar där. Många ungdomar berättar om saker de aldrig tidigare pratat om. Jag upplever att det finns ett stort behov av att få berätta om de erfarenheter de har bakom sig.

Vad kan det handla om?

- I många fall har ungdomen varit med om traumatiska händelser, problematiska relationer till viktiga vuxna och en psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och nedstämdhet. Det är viktigt att förstå att de beteende som vuxenvärlden anses problematiska i många fall är ungdomens lösning på sitt upplevda problem.

Kan du ge något exempel på det?

- Om den ungas skolgång inte fungerar eller om han upplever att det är väldigt mycket konflikter i hemmet kan det leda till att han upplever oro eller ångest, och kanske får sömnstörningar. En lösning på detta skulle kunna vara att röka cannabis, många uttrycker att ångesten lättar, det blir lättare att sova eller att konflikterna med vuxna inte får de att må lika dåligt längre. Då är det ju en förståelig strategi. Vårt jobb blir då dels att se till orsaken till att hen mår dåligt, varför skolgången inte fungerar eller varför det uppstår så mycket konflikter i hemmet, dels att ge hen andra färdigheter och verktyg, andra strategier att lösa de problem hen upplever. Strategier och lösningar som inte ställer till det ytterligare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få möjligheten att stödja en ung person genom en tid som förmodligen är en av de tuffaste perioderna i hens liv. Att få den unge att se sin egen potential och vilka möjligheter hen har med de rätta verktygen i sin hand.