Med tydligt behandlingsfokus möter vi 2021

Kvaliteten på Lejongruppens HVB ökar kontinuerligt. Det visar 2020 års kvalitetsuppföljning. Verksamheterna har under året blivit mer följsamma mot satta rutiner och att följa de genomförandeplaner som upprättas. Personalgruppen har förstärkts med både psykolog och samordnare.

I kvalitetsuppföljningen har bland annat samtliga placeringar under 2020 analyserats. Flera mönster har identifierats i vad som gör att målen i vårdplanen nås och därmed skapar en lyckad behandling men även vilka förbättringsområden verksamheterna behöver jobba med för att undvika sammanbrott och/eller ge ett ännu bättre behandlingsresultat.

 Lejongruppens identifierade framgångsfaktorer:  

 Rätt målgrupp

 ·       Riskbedömning och matchning inför inskrivning:

Viktigt instrument att fokusera på då det hjälper oss att hitta vår målgrupp och säja nej till de ungdomar ej tillhör vår målgrupp eller som inte matchar existerande grupp på boendet. 

·       Tydlighet i planering inför, under och efter placering:

Verksamheten behöver göra sitt yttersta för att ungdomens tid hos oss ska präglas av tydlighet, förutsägbarhet och transparens. Detta för att öka chanserna för ungdomen att följa sin behandling, öka motivationen och hjälpa ungdomen att ge placeringen mening och ett sammanhang.

 

Behandling 

·       Komma i gång med kartläggning och behandling snabbt:

Verksamheten behöver utnyttja starten av placeringen där ungdomen ofta är mer öppen och mottaglig till att göra kartläggning och sätta en struktur som ungdomen kan vänja sig vid. Det är mycket lättare om det sker direkt från start. 

·       Tydliggöra vad som motiverar till behandling:

Verksamheten behöver fokusera på vad som motiverar ungdomen från att förfrågan inkommer. Vad vill ungdomen? Vad är nästa steg efter placering på HVB? Även om ungdomen inte har insikt i sin egen problematik vid placering kan hen ha en uppfattning om var/vad hen vill efter placering. Att leta efter det i förfrågnings- och kartläggningsfasen kan vara avgörande för en lyckad placering. Det innebär också att vi efterfrågar en planering kring vad som händer efter HVB från handläggare. 

·       Utredning snabbt:

Eventuell neuropsykiatrisk utredning bör ske så fort som möjligt så att insatser kan anpassas till eventuell diagnos vilket skulle underlätta för ungdomen såväl som personalen. 

·       Genomföra behandlingsprogram:

Vi har personal som är utbildade i de behandlingsprogram vi använder. Det måste användas på de ungdomar som kommer till oss. Dels för att de är evidensbaserade och gör skillnad för ungdomarna, dels för att beställare förväntar sig det av oss. Det bidrar även med en förutsägbarhet för ungdomen när det inte blir ”lösryckta” samtal om olika ämnen.

 

Skola/Sysselsättning 

·       Sysselsättning:

Vikten av att alla som kommer till oss får någon form av sysselsättning går inte att ta miste på. Verksamheten bör jobba för att samtliga ungdomar som kommer till oss ska få en sysselsättning.  

Kommunikation 

·       Kommunikation med handläggare och vårdnadshavare:

Att från förfrågan om placering om framåt genom hela placeringen ha en tät kontakt med handläggare och vårdnadshavare för att säkerställa att de förstår vad vi gör, var ungdomen befinner sig i processen och vad samtliga inblandade kommunicerar till ungdomen. Det är extremt viktigt för att ungdomen ska ha förtroende för alla vuxna runt denne. Missförstånd, avsaknad av kommunikation och informationstapp kan leda till felaktiga beslut som inte gagnar ungdomens utveckling.

 

Nätverksarbete 

·       Engagera vårdnadshavare i behandlingen

I uppföljningen är det tydligt att vårdnadshavare som engageras i behandlingen och får en förståelse för ungdomens från ett annat perspektiv gynnar ungdomen. Det ger också positiva effekter efter placering då vårdnadshavare har en tydligare uppfattning av vad ungdomen behöver från vårdnadshavare. 

·       Umgängesplan görs tidigt:

När en umgängesplan görs tidigt tillsammans med ungdom, handläggare och vårdnadshavare gynnar det ungdomens behandling. Det blir ett tydligt mål att sträva efter och ger en tydlighet för alla inblandade.  

 

Under 2021 kommer arbetet med att förbättra existerande struktur och implementera nya rutiner och arbetssätt för att fortsätta utveckla de framgångsfaktorer vi redan har på plats och implementera nya metoder och rutiner för att förbättra de områden där vi ser brister idag.

 

//2021-03-12

Kristian Nord, Operativ chef

Frida Andersen, Leg Psykolog

Lejongruppen AB