Med tydligt behandlingsfokus möter vi 2021

Kvaliteten på Lejongruppens HVB ökar kontinuerligt. Det visar 2020 års kvalitetsuppföljning. Verksamheterna har under året blivit mer följsamma mot satta rutiner och att följa de genomförandeplaner som upprättas. Personalgruppen har förstärkts med både psykolog och samordnare.

I kvalitetsuppföljningen har bland annat samtliga placeringar under 2020 analyserats. Flera mönster har identifierats i vad som gör att målen i vårdplanen nås och därmed skapar en lyckad behandling men även vilka förbättringsområden verksamheterna behöver jobba med för att undvika sammanbrott och/eller ge ett ännu bättre behandlingsresultat.

 Lejongruppens identifierade framgångsfaktorer:  

 Rätt målgrupp

 ·       Riskbedömning och matchning inför inskrivning:

Viktigt instrument att fokusera på då det hjälper oss att hitta vår målgrupp och säja nej till de ungdomar ej tillhör vår målgrupp eller som inte matchar existerande grupp på boendet. 

·       Tydlighet i planering inför, under och efter placering:

Verksamheten behöver göra sitt yttersta för att ungdomens tid hos oss ska präglas av tydlighet, förutsägbarhet och transparens. Detta för att öka chanserna för ungdomen att följa sin behandling, öka motivationen och hjälpa ungdomen att ge placeringen mening och ett sammanhang.

 

Behandling 

·       Komma i gång med kartläggning och behandling snabbt:

Verksamheten behöver utnyttja starten av placeringen där ungdomen ofta är mer öppen och mottaglig till att göra kartläggning och sätta en struktur som ungdomen kan vänja sig vid. Det är mycket lättare om det sker direkt från start. 

·       Tydliggöra vad som motiverar till behandling:

Verksamheten behöver fokusera på vad som motiverar ungdomen från att förfrågan inkommer. Vad vill ungdomen? Vad är nästa steg efter placering på HVB? Även om ungdomen inte har insikt i sin egen problematik vid placering kan hen ha en uppfattning om var/vad hen vill efter placering. Att leta efter det i förfrågnings- och kartläggningsfasen kan vara avgörande för en lyckad placering. Det innebär också att vi efterfrågar en planering kring vad som händer efter HVB från handläggare. 

·       Utredning snabbt:

Eventuell neuropsykiatrisk utredning bör ske så fort som möjligt så att insatser kan anpassas till eventuell diagnos vilket skulle underlätta för ungdomen såväl som personalen. 

·       Genomföra behandlingsprogram:

Vi har personal som är utbildade i de behandlingsprogram vi använder. Det måste användas på de ungdomar som kommer till oss. Dels för att de är evidensbaserade och gör skillnad för ungdomarna, dels för att beställare förväntar sig det av oss. Det bidrar även med en förutsägbarhet för ungdomen när det inte blir ”lösryckta” samtal om olika ämnen.

 

Skola/Sysselsättning 

·       Sysselsättning:

Vikten av att alla som kommer till oss får någon form av sysselsättning går inte att ta miste på. Verksamheten bör jobba för att samtliga ungdomar som kommer till oss ska få en sysselsättning.  

Kommunikation 

·       Kommunikation med handläggare och vårdnadshavare:

Att från förfrågan om placering om framåt genom hela placeringen ha en tät kontakt med handläggare och vårdnadshavare för att säkerställa att de förstår vad vi gör, var ungdomen befinner sig i processen och vad samtliga inblandade kommunicerar till ungdomen. Det är extremt viktigt för att ungdomen ska ha förtroende för alla vuxna runt denne. Missförstånd, avsaknad av kommunikation och informationstapp kan leda till felaktiga beslut som inte gagnar ungdomens utveckling.

 

Nätverksarbete 

·       Engagera vårdnadshavare i behandlingen

I uppföljningen är det tydligt att vårdnadshavare som engageras i behandlingen och får en förståelse för ungdomens från ett annat perspektiv gynnar ungdomen. Det ger också positiva effekter efter placering då vårdnadshavare har en tydligare uppfattning av vad ungdomen behöver från vårdnadshavare. 

·       Umgängesplan görs tidigt:

När en umgängesplan görs tidigt tillsammans med ungdom, handläggare och vårdnadshavare gynnar det ungdomens behandling. Det blir ett tydligt mål att sträva efter och ger en tydlighet för alla inblandade.  

 

Under 2021 kommer arbetet med att förbättra existerande struktur och implementera nya rutiner och arbetssätt för att fortsätta utveckla de framgångsfaktorer vi redan har på plats och implementera nya metoder och rutiner för att förbättra de områden där vi ser brister idag.

 

//2021-03-12

Kristian Nord, Operativ chef

Frida Andersen, Leg Psykolog

Lejongruppen AB

Dags för kvalitetsuppföljning

Just nu håller vi på sammanställa kvalitetsrapporten som utvärderar kvaliteteten i Lejongruppens verksamheter föregående år.

I år är vi glada att se att antalet färdigbehandlade ungdomar har stigit markant och att de processer och rutiner vi har efterföljs i allt högre grad.

Vi kan även se effekten av våra behandlingsprogram och vi får också väldigt positiv feedback från ungdomarna gällande bemötande från vår personal. Det är ett kvitto på vilket fantastiskt jobb de gör och att utbildning i LAB (Lågaffektivt Bemötande) ger personalen verktyg att hantera situationer och beteenden och möjliggör också ett systematiskt arbete med bemötande på individnivå.

"Jag ska bygga en villa åt Cemil"

För ganska precis ett år sedan placerades Adam* 15 år på akutplats på SiS efter att varit inblandad i ungdomsrån och slagsmål. Adam hade slutat sköta skolan och det fanns misstankar om att han hade ADHD.

I januari 2020 kom han till oss på Andersboda Gård HVB. Under placeringen har han fått göra en neuropsykiatrisk utredning och har numera en ADD-diagnos. Vi har jobbat med hans kriminella tankemönster men även att skapa struktur vardagen. Han har fått verktyg för att hantera sin impulskontroll. Vi har byggt upp självkänsla och skapat framtidsmål. För ett par månader sedan flyttade han hem till sina föräldrar igen. Efter hemflytt har regelbunden kontakt med boendet för att vidmakthålla det vi byggt upp tillsammans.

 

Hej Adam, Du är nu tillbaka hos dina föräldrar efter ett drygt halvår på Andersboda Gård HVB. Hur mår du?

Jag mår bra, tack.

Hur var det att bo Andersboda?

Det var ganska jobbigt men jag lärde mig mycket från min kontaktperson Cemil, men även från de andra i personalen.

Vad var bra/dåligt?

Inget var dåligt, vi hade ändå ganska roligt även det ibland var jobbigt. Vi gjorde mycket aktiviteter.

Vad lärde du dig under placeringstiden?

Lärde mig mycket, jag vet inte hur jag ska förklara det men jag lärde mig mycket, om hur jag ska sköta mig.

 Hur har det förändrat dig?

Jag gör inte så där dåliga grejer länger, jag sköter mig i skolan.

Har du något speciellt minne?

När vi var i Säfsen i somras. Det var för roligt. Som när vi åkte den stora rutschkanan som en av de andra killarna inte vågade åka.

 Vad händer för dig just nu?

Jag satsar på skolan för att ta studenten. Jag går skola för det som jag missat sen ska jag börja bygglinjen för att jag velat bli snickare sen jag gick i 8an.

Vad är dina planer för framtiden?

Ta studenten och bli snickare sen ska jag bygga en villa åt Cemil (Cemil Karahan,  kontaktperson och behandlingspedagog på Andersboda Gård HVB, red anm.).

 

 

*Adam heter egentligen något annat

Höstkonferens för Lejongruppens HVB

I onsdags gick Lejongruppens Höstkonferens av stapeln på Lida Konferens- och friluftsanläggning i strax söder om Tumba utanför Stockholm. 
På agendan stod bland annat roller och ansvar och fördjupning i de olika behandlingsstegen på våra HVB.

Välkommen Skåne, Kronoberg och Halland!

Ett nytt stort ramavtal för konsulentstödda familjehem och jourhem har i dagarna trätt i kraft. Det är Kommunförbundet som upphandlat rekrytering, stöd, handledning och utbildning till familjehem/jourhem för barn och unga.

Av de totalt drygt hundra leverantörerna som blivit antagna, ligger Lejongruppen bland topp 10 i respektive kategori. 

Avropsberättigade är alla 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronbergs län med undantag från Kungsbacka kommun. 

Kontakta oss på 08-445 55 00 knappval 1 så berättar vi mer!