Lejongruppens behandlingsmetoder

A-CRA

A-CRA bygger utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. 

Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier och rekommenderas av Socialstyrelsen vid missbruksbehandling för ungdomar.

A-CRA innehåller 14 samtal där behandlare och ungdom kartlägger när och i vilka situationer som drogbeteendena uppstår och vad som triggar dem. Ungdomen får öva praktiskt på hur situationer kan hanteras annorlunda, såsom att tacka nej, att kommunicera, att lösa problem, att förebygga och hantera motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter, följsamhet, medicinering och relationsfärdigheter. Mycket av behandlingen går ut på att ha konkreta övningar. också vårdnadshavare engageras i vissa av dem och syftar till att förbättra kommunikation och relation i familjen.

Kriminalitet som livsstil / Ett nytt vägval

Ett Nytt Vägval är Kriminalitet som Livsstil anpassat till ungdomar och är utarbetat för ungdomar mellan 13-21 år som löper risk att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende. 

Programavsnitten innehåller övningar om att överväga för- och nackdelar med brott, kommunikationen i familjen och med vänner, att sätta upp mål, att utmana kriminella tankar, hur brottsoffer påverkas, problemlösning, social färdighetsträning och kamratkontakter, med det övergripande syftet att se sambandet mellan tanke-känsla-beteende.


rePULSE

rePULSE är en strukturerad behandlingsmetod för ungdomar med impulskontrollsproblematik. RePULSE består av 10 samtalsessioner och ungdomen får lära sig att ta kontroll över sina tankar, känslor och beteenden. 

rePULSE kan anpassas utifrån ungdomens individuella problematik och har flera olika inriktningar; ilska, missbruk, kriminalitet, oro/nedstämdhet samt sociala färdigheter.