Lejongruppens ledningssystem

Lejongruppens ledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Ledningssystemet syfte är att hela tiden utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter i förhållande till lagstiftningens krav och behoven som finns hos våra ungdomar, kunder och medarbetare.

Vårt ledningssystem ska säkra de processer som finns i vår verksamhet inom

✓ Kvalité
✓ Miljö
✓ Medarbetare
✓ Arbetsmiljö
✓ Ekonomi
✓ Affärsutveckling
✓ Organisation

Vårt Ledningssystemet innehåller en struktur för

✓ vad som ska göras (utgår från lagstiftning, föreskrifter och våra policys)
✓ hur det ska göras (utgår från våra rutiner)
✓ när och hur uppföljning och utvärdering ska ske
✓ vem som ansvarar för olika delar i
Lejongruppens ledningsprocess